MS-anpassningskurs

Masku neurologiska rehabiliteringscenter ordnar en svenskspråkig anpassningkurs för MS-patienter. Kursen betalas av Folkpensionsanstalten. Det gäller en anpassningsträningskurs som ordnas dels för klienter med nyligen fått diagnos och dels för klienter som har haft sjukdomen för längre tid. Sjukdomen ger upphov till ett behov av multidisciplinär rehabilitering i kursform. Syftet är att stöda klienterna i att anpassa sig till sjukdomen och den nya livssituationen.

En arbetsgrupp bestående av specialister på neurologisk rehabilitering hjälper dig att hitta lösningar på vardagliga utmaningar. Målet är att informera om sjukdomen, rehabiliteringspraxisen och stödnätverken på den egna orten och att stärka livshanteringen och egenvården.

Kommande kurser

9.–13.11.2020
kurs: 78328


Kurspersonal

I kursteamet ingår

  • neurolog
  • sjukskötare
  • fysioterapeut
  • psykolog
  • socialarbetare
  • ergoterapeut

Vårdpersonalen ansvarar för daglig vård och assistans.


Ansök

När du ansöker om att delta i kursen behöver du ett högst ett år gammalt B-utlåtande från din läkare, eller en rehabiliteringsplan med rekommendation om att delta i kursen. För de flesta är det första steget därför att boka en läkartid. Kursansökningar görs med FPA:s blankett KU 132r. Till ansökan bifogas B-utlåtande eller rehabiliteringsplan. Returnera ansökan till ditt lokala FPA-kontor.